KoszykKOSZYK
Twój koszyk jest pusty

Regulamin

I. Definicje

Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Usługodawca - Veltins.c. Marek Kowalczuk, Barbara Kowalczuk, z siedzibą w 16-001 Kleosin, ul. Jodłowa 6/10,  NIP: 9662113624, REGON: 367741172, prowadząca działalność gospodarczą na podstawie Umowy Spółki Cywilnej Veltini, z dnia 06.07.2017 r. i wpisów do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), prowadzonej przez Ministra Przedsiębiorczości i Technologii pod numerami NIP wspólników spółki cywilnej:9662113624. Adresy poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel.: 857335216, 857335217 (koszt poł. wg. taryfy wybranego operatora).
 2. Serwis Internetowy (Serwis) - ogół funkcjonalności i treści udostępnionych przez Usługodawcę na stronie internetowej pod adresem http://www.veltini.pl.
 3. Sklep Internetowy (Sklep) - funkcjonalność Serwisu Internetowego, za pośrednictwem której można złożyć Zamówienie na Towar.
 4. Towar(y)- rzecz ruchoma, prezentowana w Sklepie.
 5. Usługa Dodatkowa - usługa odpłatna świadczona przez Usługodawcę na rzecz Klienta poza Sklepem Internetowym w związku z nabytym Towarem (np. usługi montażu i demontażu oraz podłączeń, usługi serwisowe pogwarancyjne, przeglądy pogwarancyjne, ekspertyzy techniczne itp. wykonywane w lokalu Klienta).
 6. Usługi Elektroniczne - usługi świadczone przez Usługodawcę drogą elektroniczną w rozumieniu art. 2 ust. 4 ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.) na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, za pośrednictwem Serwisu Internetowego.
 7. Klient - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, korzystająca z Serwisu Internetowego, w tym Sklepu Internetowego zgodnie z jego regulaminem, która ma zamiar złożyć bądź składa Zamówienie lub ma zamiar zawrzeć lub zawiera umowę o świadczenie Usług Elektronicznych lub korzysta z innych usług Serwisu bądź Sklepu Internetowego.
 8. Klient Zarejestrowany - Klient, który dokonał pełnej rejestracji i aktywacji Konta Klienta.
 9. Konto Klienta - podstrona Sklepu, w ramach której gromadzone są między innymi informacje o realizacji składanych Zamówień, historia Zamówień, status Zamówień, preferencje Klienta Zarejestrowanego dotyczące wybranych funkcjonalności Sklepu, dane dotyczące płatności i dostawy.
 10. Strona(y) - Usługodawca lub/i Klient.
 11. Regulamin - niniejszy regulamin przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz świadczenia usług drogą elektroniczną.
 12. Kodeks cywilny - ustawa z dn. 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).
 13. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 24 czerwca 2014 r., poz. 827).
 14. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 15. Ustawa prawo telekomunikacyjne - ustawa z 16 lipca 2004 r. prawo telekomunikacyjne (tj.: Dz.U. z 26 lutego 2014 r. poz. 243)
 16. Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży zawarta na odległość w rozumieniu przepisów Ustawy o prawach konsumenta i Kodeksu cywilnego, zawierana z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość pomiędzy Usługodawcą a Klientem na Towar w Sklepie, zgodnie z jego opisem i warunkami tam zawartymi oraz w Regulaminie.
 17. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru oraz sposób zapłaty i dostawy.
 18. Formularz Zamówienia - interaktywny elektroniczny formularz zamówienia Towaru lub Towarów, umożliwiający Klientowi złożenie Zamówienia w Sklepie Internetowym.
 19. Newsletter - udostępniana przez Usługodawcę za pośrednictwem Serwisu Internetowego informacja handlowa przeznaczona bezpośrednio lub pośrednio do promowania Towarów, usług lub wizerunku Usługodawcę lub innych podmiotów z nim współpracujących.
 20. Konsument - Klient będący osobą fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 21. Siła Wyższa - zdarzenie zewnętrzne, niezależne od Stron, nieoczekiwane oraz niemożliwe do uniknięcia lub zapobieżenia mu (np. strajki, wojny, rozruchy, zamieszki społeczne, powodzie, pożary, trąby powietrzne).
 22. Polityka Prywatności - dokument określający cele i zasady zbierania, przetwarzania i ochrony danych osobowych Klientów, dostępny w Serwisie pod adresem http://veltini.pl/polityka-prywatnosci.

II. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin jest integralną częścią Umowy Sprzedaży zawieranej między Usługodawcą i Klientem.
 2. Regulamin określa ogólne zasady funkcjonowania Serwisu i Sklepu Internetowego oraz korzystania z nich przez Klientów, rodzaje, zakres i warunki świadczenia Usług Elektronicznych,  tryb składania Zamówień i procedurę zawierania Umowy Sprzedaży, tryb postępowania reklamacyjnego, obowiązki i uprawnienia Stron.
 3. Regulamin zostaje udostępniony każdemu Klientowi nieodpłatnie, przed zawarciem umowy z Usługodawcą, tak aby mógł on go przechowywać i odtwarzać w zwykłym toku czynności. Regulamin można wydrukować lub pobrać w formacie pliku *pdf  i zapisać na dysku komputera lub urządzenia pamięci masowej (np. dysk USB) pod adresem http://veltini.pl/regulamin.
 4. Klient jest obowiązany do przestrzegania postanowień Regulaminu.
 5. W zakresie Usług Elektronicznych Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 6. Regulamin stosuje się w stosunku do Usług Dodatkowych na rzecz Klienta, jeżeli stanowią one integralną część oferty Towaru (np. cena Towaru obejmuje jego montaż u Klienta) lub są przedmiotem oddzielnej oferty Usługodawcę w Sklepie Internetowym. W innym wypadku Strony mogą zawrzeć dobrowolnie oddzielną umowę na Usługi Dodatkowe, na zasadach wspólnie ustalonych przez Strony.
 7. Niniejszy Regulamin obowiązuje również Klientów, którzy składają Zamówienie drogą telefoniczną lub przy wykorzystaniu innych środków porozumiewania się na odległość (np. Zamówienie z użyciem poczty elektronicznej), niezależnie od tego czy posiadają zarejestrowane Konto Klienta w Sklepie. Klienci tacy otrzymają wszelkie informacje oraz dostęp do Regulaminu, tak jak Klienci Sklepu Internetowego
 8. Korzystanie przez Klienta z możliwości składania Zamówienia lub pozyskania informacji drogą telefoniczną jest związane z koniecznością poniesienia przez niego kosztów połączenia telefonicznego. Powyższe opłaty nie są pobierane przez Usługodawcę ale przez dostawcę publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych w rozumieniu Ustawy prawo telekomunikacyjne, z którego usług korzysta Klient.
 9. Umowa Sprzedaży oraz umowa o Usługi Elektroniczne zawierane są wyłącznie w języku polskim.
 10. Wszelkie informacje dotyczące Towarów w Sklepie Internetowym nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego a są wyłącznie zaproszeniem do zawarcia umowy.
 11. Usługodawca oświadcza, iż w świetle przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 (CPR) z dnia z dnia 9 marca 2011 r. oraz odrębnych przepisów prawa polskiego, w szczególności ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881, z późn. zm.)  jest producentem lub upoważnionym przedstawicielem producenta, z którym zawarł on stosowne umowy, Towarów oznaczonych marką handlową ESSENTE. Towary te zostały wprowadzone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie zgodnie z wymaganiami wynikającymi z przepisów prawa, z wymaganym oznakowaniem i gwarancją ich przydatność do zastosowania zgodnego z ich przeznaczeniem.

III. Zakres, warunki i zasady korzystania z Serwisu i Sklepu Internetowego

 1. Sklep Internetowy działa w zakresie sprzedaży detalicznej na rzecz Konsumentów oraz sprzedaży hurtowej na rzecz Klientów nie będących Konsumentami. Pozostałe funkcjonalności Serwisu służą do prezentacji treści związanych z ofertą Towarów, umożliwiają komunikację dotyczącą Towarów i aktywności Klientów w Serwisie, umożliwiają dostęp do kuponów promocyjnych, dają możliwość składania zapytań o Towary, umożliwiają wyrażanie opinii o Towarach (Klienci Zarejestrowani). 
 2. Usługodawca nie jest dostawcą usługi Internetu lub innych publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych w rozumieniu ustawy Prawo telekomunikacyjne.
 3. Korzystanie z Serwisu Internetowego możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:
  1. urządzenie multimedialne (komputer, notebook, tablet lub inne)  z dostępem do Internetu;
  2. system operacyjny: Windows lub Linux (z konsolą graficzną) lub Mac OS;
  3. aktywny adres poczty elektronicznej i dostęp do niej (tytlko w zakresie korzystania ze Sklepu);
  4. zainstalowana w urządzeniu przeglądarka internetowa: Internet Explorer w wersji 9.0 lub wyższej albo Microsoft Edge w wersji 1703 lub wyższej albo Mozilla Firefox w wersji 23.0 lub wyższej albo Google Chrome w wersji 30 i wyższej albo inna przeglądarka obsługująca format HTML 4.0, HTML 5.0 z włączoną obsługą JavaScript, ActiveX (Internet Explorer) oraz włączoną obsługą cookies;
  5. rozdzielczość ekranowa monitora urządzenia: 1024x768 pikseli.
 4. Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do urządzenia końcowego o którym mowa w ust. 3.1 niniejszej części Regulaminu.
 5. W ramach Serwisu Internetowego Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia Usług Elektronicznych w zakresie i na warunkach określonych w  Regulaminie.
 6. Korzystając z Serwisu Klient obowiązany jest w szczególności do:
  1. korzystania z usług oferowanych przez Usługodawcę w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń;
  2. niedostarczania i nieprzekazywania treści bezprawnych;
  3. nierozsyłania lub niezamieszczania w Serwisie niezamówionej informacji handlowej;
  4. niepodejmowania jakichkolwiek czynności mających na celu wejście w posiadanie informacji nieprzeznaczonych dla Klienta;
  5. korzystania z Serwisu i usług oferowanych przez Usługodawcę w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu a także z przyjętymi w danym zakresie zwyczajami;
  6. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Serwisu jedynie w zakresie własnego użytku osobistego. Wykorzystywanie treści w innym zakresie jest dopuszczalne wyłącznie na podstawie wyraźnej zgody udzielonej przez uprawnioną osobę;
  7. podawania danych zgodnych ze stanem faktycznym (w zakresie składania Zamówień poprzez Sklep)
 7. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za czynności wykonane przez siebie w ramach Sklepu Internetowego i/lub podczas dokonywania Zamówienia.
 8. Klient powinien niezwłocznie powiadomić Usługodawcę o każdym przypadku naruszenia jego praw, praw osób trzecich jak również o jakimkolwiek przypadku naruszenia zasad określonych w niniejszym Regulaminie.
 9. Prawa wyłączne do treści udostępnianych za pośrednictwem Serwisu Internetowego, w szczególności prawa autorskie, nazwa i logo Sklepu, znaki towarowe producentów, wchodzące w jego skład elementy graficzne, podlegają ochronie prawnej i przysługują Usługodawcy lub podmiotom, z którymi zawarł on stosowne umowy.
 10. Usługodawca może ograniczyć lub pozbawić Klienta prawa do składania Zamówień, w przypadku naruszenia przez Klienta niniejszego Regulaminu, a w szczególności gdy Klient:
  1. podał dane wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich;
  2. dopuści się naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych Klientów;
  3. dopuści się zachowań, które są niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa;
  4. narusza zasady współżycia społecznego np. poprzez kilkakrotne dokonywanie Zamówień i ich kilkakrotne nie odbieranie, z zastrzeżeniem, iż nie wynika to z ustawowego prawa Klienta będącego Konsumentem do odstąpienia od umowy zawartej na odległość w związku z art. 27 Ustawy o prawach konsumenta.
 11. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostępność Serwisu Internetowego z powodu Siły Wyższej, a także działań lub zaniechań Klienta oraz osób trzecich, za których działania lub zaniechania Klient ponosi odpowiedzialność.
 12. Usługodawca zastrzega sobie możliwość zawieszenia świadczenia usług w Sklepie Internetowym, w szczególności z uwagi na konieczność konserwacji oraz prac technicznych, w przypadku gdy nie naruszy to praw Klienta.

IV. Świadczenie usług elektronicznych

 1. Usługodawca świadczy za pośrednictwem Serwisu Internetowego następujące Usługi Elektroniczne:
  1. usługa dostępu do Serwisu, świadczona przez Usługodawcę drogą elektroniczną w rozumieniu Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną;
  2. udzielanie Klientom, na ich żądanie, informacji o Towarach dostępnych w Sklepie Internetowym z wykorzystaniem formularza zapytania;
  3. Formularz Zamówienia;
  4. Konto Klienta w Sklepie Internetowym;
  5. Formularz reklamacji Towaru
  6. Newsletter
 2. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca oraz korzystania z Usług Elektronicznych zostały określone w ust. 3 cz. III ,,Zakres, warunki i zasady korzystania ze Sklepu Internetowego''.
 3. Świadczone przez Usługodawcę Usługi Elektroniczne są bezpłatne.
 4. Z Usług Elektronicznych wymienionych w ust. 1.1 powyżej Klient może korzystać anonimowo.
 5. W celu korzystania z Usług Elektronicznych wymienionych w ust. 1.2 i 1.6 Klient powinien podać prawidłowy adres poczty elektronicznej.
 6. W przypadku korzystania z Usług Elektronicznych wymienionych w ust. 1.3 i 1.4 powyżej i w celu zawarcia Umowy Sprzedaży, Klient powinien podać następujące niezbędne dane:
  1. imię i nazwisko;
  2. adres zamieszkania;
  3. numer telefonu kontaktowego;
  4. adres poczty elektronicznej;
  5. adres dostawy w celu realizacji Zamówienia przez Usługodawcę, jeżeli dostawa Towaru ma nastąpić w inne miejsce niż adres zamieszkania Klienta.
 7. W celu korzystania z Usług Elektronicznych wymienionych w ust. 1.5 Klient powinien podać dane określone w ust. 6 pkt. 1-4 oraz numer dowodu zakupu i symbol lub kod Towaru.
 8. Umowa o świadczenie Usług Elektronicznych wymienionych w ust. 1.1, 1.2, 1.5 zostaje zawarta w momencie rozpoczęcia korzystania z danej Usługi Elektronicznej i jest zawierana na czas oznaczony. Umowa ulega rozwiązaniu w chwilą zakończenia korzystania z usługi (w przypadku ust. 1.2, 1.5 wysłanie elektronicznego formularza) lub zaprzestania z jej korzystania.
 9. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej wymienionej w ust. 1.3 powyżej zostaje zawarta w momencie rozpoczęcia korzystania z powyższej usługi (dodanie Towaru do koszyka) i jest zawierana na czas oznaczony. Umowa ulega rozwiązaniu z chwilą potwierdzenia złożenia Zamówienia albo zaprzestania składania Zamówienia przez Klienta.
 10. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej wymienionej w ust. 1.4 powyżej, polegającej na założeniu Konta Klienta w Sklepie Internetowym zostaje zawarta w momencie rejestracji przez Klienta. Umowa jest zawierana na czas nieoznaczony.
 11. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej wymienionej w ust. 1.6 zostaje zawarta z chwilą rejestracji adresu poczty elektronicznej Klienta, po wysłaniu formularza rejestracji do usługi. Umowa zawierana jest na czas nieoznaczony.
 12. Klient może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej zawartą na czas nieoznaczony w każdym czasie i bez wskazania przyczyn, z zachowaniem 7-dniowego terminu wypowiedzenia.
 13. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej zawartą na czas nieoznaczony w wypadku, gdy Klient obiektywnie rażąco lub uporczywie narusza Regulamin, w szczególności gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym. Naruszenie regulaminu musi mieć charakter obiektywny i bezprawny. Wypowiedzenie może być złożone po bezskutecznym, co najmniej jednokrotnym, wezwaniu do zaprzestania lub usunięcia naruszeń z wyznaczeniem stosownego terminu. Rozwiązanie umowy następuje w takim wypadku z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia.
 14. Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej zawartej na czas nieoznaczony przez którąkolwiek ze Stron nie narusza praw lub świadczeń nabytych przez Strony w czasie trwania umowy.
 15. Usługodawca zastrzega sobie prawo do modyfikowania technicznego sposobu realizacji Usług Elektronicznych, stosownie do zakresu i warunków wynikających z posiadanych uprawnień, a także odpowiednio do posiadanych możliwości technicznych, bez pogarszania jej jakości, a także bez wpływu na zakres praw i obowiązków Stron.
 16. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów w związku ze świadczeniem Usług Elektronicznych oraz dokonywaniem przez Klienta Zamówień Usługodawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonej Usługi Elektronicznej.

V. Szczególne zagrożenia związane z korzystaniem z Usług Elektronicznych

Korzystanie z Usług Elektronicznych może wiązać się z zagrożeniami, w szczególności może to być:

 1. możliwość otrzymania spamu, czyli niezamówionej informacji reklamowej (handlowej) przekazywanej drogą elektroniczną;
 2. możliwość działania szkodliwego oprogramowania (oprogramowanie malware, robaki internetowe) w środowisku sieciowym;
 3. możliwość łamania zabezpieczeń w celu pozyskania osobistych i poufnych informacji w celu kradzieży tożsamości, poprzez wysyłanie fałszywych wiadomości elektronicznych przypominających wiadomości autentyczne;
 4. możliwość odnalezienia słabości systemu kryptograficznego, a tym samym umożliwienia jego złamania lub obejścia, a w konsekwencji możliwość pozyskania osobistych i poufnych informacji w celu kradzieży tożsamości;
 5. możliwość łowienia haseł (phishing) poprzez wysyłanie fałszywych wiadomości elektronicznych przypominających do złudzenia autentyczne i w konsekwencji pozyskanie osobistych i poufnych informacji dotyczących użytkownika;
 6. możliwość niedozwolonego podsłuchu polegającego na wykorzystaniu programu komputerowego, którego zadaniem jest przechwytywanie i ewentualne analizowanie danych przepływających w sieci (spyware);
 7. naruszanie autorskich praw majątkowych poprzez ich nieuprawnione kopiowanie i wykorzystanie bez zgody i wiedzy podmiotu uprawnionego.

VI. Procedura złożenia Zamówienia i zawarcia Umowy Sprzedaży

 1. Ceny Towarów w Sklepie Internetowym podane są w złotych polskich, są cenami brutto i zawierają wszystkie składniki ceny takie jak podatek od towarów i usług (VAT), cła itp. Ceny nie zawierają kosztów dostawy Towaru do Klienta.
 2. Złożenie Zamówienia i zawarcie Umowy Sprzedaży możliwe jest w jeden z następujących sposobów:
  1. za pośrednictwem Sklepu Internetowego poprzez Formularz Zamówienia;
  2. poprzez wysłanie Zamówienia z użyciem poczty elektronicznej na adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  3. telefonicznie pod numerem 857335216 lub 857335217 lub pod innym numerem telefonu podanym w bezpośrednim opisie Towaru;
 3. Klient może złożyć Zamówienie przez 7 dni w tygodniu, 24h na dobę, w sposób wymieniony w ust. 2.1, 2.2 powyżej lub telefoniczne od poniedziałku do piątku, w godz.  9:00 - 17:00.
 4. W trakcie składania Zamówienia, niezależnie od sposobu jego złożenia, Klient obowiązany jest podać następujące dane niezbędne do skutecznego złożenia Zamówienia: imię i nazwisko, adres (ulica, numer domu, miejscowość wraz z kodem pocztowym), numer telefonu kontaktowego, adres poczty elektronicznej, Towar, ilość Towaru, miejsce i sposób dostawy, sposób płatności.
 5. Złożenie skutecznego Zamówienia jest możliwe po uprzedniej akceptacji Regulaminu.
 6. Cena Zamówienia jest równa sumie cen Towarów oraz kosztu wybranego sposobu dostawy.
 7. W celu zawarcia Umowy Sprzedaży w trybie o którym mowa w ust. 2.1 powyżej, należy wejść na stronę Sklepu Internetowego lub korzystając z wyszukiwarki dokonać wyboru Towaru, kliknąć w opis szczegółowy Towaru a następnie wybrać opcję Dodaj do koszyka i złożyć Zamówienie, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty lub informacje. Jeżeli Klient chce złożyć Zamówienia na różne Towary, należy otworzyć stronę szczegółowego opisu każdego Towaru i wybrać opcję Dodaj do koszyka. Po wybraniu Towarów, należy kliknąć w ikonę Koszyka, następnie złożyć Zamówienie na wybrane Towary, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty lub informacje.
 8. W celu zawarcia Umowy Sprzedaży w trybie o którym mowa w ust. 2.2 powyżej należy złożyć Zamówienie, wysyłając je pocztą email na adres email wskazany w ust. 2.2 powyżej. W Zamówieniu należy wskazać Towar lub Towary oraz podać pozostałe dane wymienione w ust. 4 powyżej.
 9. W celu zawarcia Umowy Sprzedaży w trybie o którym mowa w ust. 2.3 powyżej należy zadzwonić na wybrany numer telefonu a następnie dokonać wyboru Towaru lub Towarów i złożyć Zamówienie, podejmując kolejne czynności w oparciu o komunikaty serwisu IVR oraz wskazówki konsultanta Usługodawcę.
 10. Zawarcie Umowy Sprzedaży o której mowa w ust. 7, 8 i 9 powyżej następuje w momencie otrzymania przez Klienta wiadomości email wysłanej przez Usługodawcę, na adres poczty elektronicznej Klienta, zawierającej pisemne potwierdzenie istotnych elementów Zamówienia złożonego przez Klienta i oświadczenie Usługodawcę o przyjęciu oferty Klienta i przekazania Zamówienia do realizacji. W przypadku złożenia Zamówienia drogą telefoniczną i nie podania przez Klienta adresu poczty elektronicznej Umowa Sprzedaży Towaru zostanie zawarta wraz z potwierdzeniem przez Usługodawcę przyjęcia Zamówienia Klienta w trakcie rozmowy telefonicznej.
 11. W trakcie składania Zamówienia za pomocą Formularza Zamówienie – do momentu zatwierdzenia Zamówienia – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzanych danych. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Sklepu Internetowego.
 12. W przypadku błędów w złożonym Zamówieniu (pomyłki ilościowe Towaru, zmiana Towaru, wybranie niewłaściwego koloru, rozmiaru, kształtu itp.) Klient chcący skorygować Zamówienie, powinien bezzwłocznie skontaktować się telefonicznie lub poprzez pocztę elektroniczną ze Usługodawcą, wskazując w jaki sposób chce skorygować błędy w złożonym Zamówieniu.
 13. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz pisemne potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy Sprzedaży zawartej na Towar lub Towary następuje poprzez wysłanie Klientowi na jego adres poczty elektronicznej lub dołączenie do przesyłki zawierającej Towar pisemnego potwierdzenia specyfikacji Zamówienia oraz wystawienie paragonu lub faktury do Zamówienia.
 14. Zamówienie Klienta zostanie przekazane do realizacji niezwłocznie po zawarciu Umowy Sprzedaży.
 15. Własność Towaru z tytułu Umowy Sprzedaży przechodzi na Klienta z chwilą zapłaty przez niego całkowitej ceny Zamówienia.
 16. Stronom przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży w przypadku niewykonania przez drugą Stronę zobowiązania z niej wynikającego, w terminie określonym w Umowie Sprzedaży. W takim wypadku Strona uprawniona może w razie zwłoki drugiej Strony odstąpić od Umowy Sprzedaży bez wyznaczenia terminu dodatkowego. Uprawnienie te nie narusza prawa Klienta, będącego Konsumentem, do odstąpienia od umowy zawartej na odległość wynikającego z Ustawy o prawach konsumenta
 17. Z tytułu zawartej Umowy Sprzedaży Strony wyrażają zgodę na używanie elektronicznego obrazu dokumentów sprzedaży (faktura) lub dokumentów korygujących sprzedaż (noty, faktury korygujące itp.) w rozumieniu przepisów art. 106n ust. 1 Ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług.

VII. Prawo odstąpienia Klienta (Konsumenta) od umowy

 1. Na podstawie art. 27 Ustawy o prawach konsumenta Klient, będący Konsumentem, może odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania przyczyny w terminie 14 dni, składając stosowne oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Termin czternastodniowy, w którym Klient może odstąpić od umowy, liczy się od dnia objęcia Towaru w posiadanie przez Klienta bądź wskazaną przez niego osobę, inną niż przewoźnik. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 2. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1 powyżej, może być wysłane listownie na adres siedziby Usługodawcę podany w ust. 1 cz. I ,,Definicje'' lub adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Oświadczenie może być złożone z wykorzystaniem załączonego formularza do niniejszego Regulaminu, aczkolwiek nie jest to obowiązkowe
 3. W razie odstąpienia od Umowy Sprzedaży Usługodawca ma obowiązek niezwłocznie, najpóźniej w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, zwrócić jemu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy Towaru innego niż najtańszy sposób dostawy oferowany przez Usługodawcę). Zwrot płatności Klientowi nastąpi przy użyciu takiej samej formy płatności, jaką wybrał on zawierając pierwotną Umowę Sprzedaży ze Usługodawcą (np. przelew bankowy), chyba że wyrazi on zgodę na inny sposób zwrotu płatności przez Usługodawcę z tytułu odstąpienia od Umowy Sprzedaży. W każdym przypadku nie będzie się to wiązało z żadnymi dodatkowymi kosztami dla Klienta.
 4. Zwrot Towaru przez Klienta powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni. Termin ten liczy się od daty złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży. Towar powinien być zwrócony w całości wraz ze wszystkimi elementami wyposażenia oraz załączonymi dokumentami (gwarancja, instrukcja, dowód sprzedaży), nie powinien być uszkodzony, zniszczony lub nosić trwałych i widocznych śladów użytkowania. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru, jeżeli jest to wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
 5. Koszt pakowania i odesłania Towaru ponosi Klient. Towar należy odesłać na adres siedziby Usługodawcę, podany w ust. 1 cz. I ,,Definicje''.
 6. Dla Towarów, których nie można odesłać w zwykły sposób pocztą, wysokość kosztów odesłania Towaru, o których mowa w ust. 5 powyżej, szacowana jest maksymalnie na kwotę:
  1. dla towarów o masie do 15kg – 30 zł;
  2. dla towarów o masie 15~30 kg – 50 zł;
  3. dla towarów o masie > 30kg, nie wymagających transportu na paletach – 100 zł;
  4. dla towarów dostarczanych na paletach przemysłowych o masie do 500 kg – 350 zł.
 7. Zaleca się zwrot Towaru w opakowaniu fabrycznym, w którym został on dostarczony Klientowi, z wykorzystaniem zabezpieczeń ochronnych, które użyto w trakcie dostawy do Klienta.
 8. Usługodawca, o ile nie zaoferował odbioru Towaru od Klienta,  ma prawo wstrzymać się ze zwrotem płatności Klientowi do chwili otrzymania zwracanego przez niego Towaru lub dostarczenia przez Klienta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 9. Klient (wykonujący prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży) ma obowiązek zapłaty za Usługi Dodatkowe i świadczenia spełnione przez Usługodawcę do chwili odstąpienia od umowy, jeżeli odstąpi od umowy zawartej na odległość po zgłoszeniu wyraźnego żądania spełnienia świadczeń, których wykonanie ma się rozpocząć przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 10. Zgodnie z art. 38 Ustawy o prawach konsumenta prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w stosunku do umów:
  1. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  5. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  7. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
  8. w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
  9. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  10. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
  11. zawartej w drodze aukcji publicznej;
  12. o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
  13. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 11. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży można pobrać pod adresem http://www.veltini.pl/docs/odstapienie.pdf. Od umowy sprzedaży Klienci będący Konsumentami mogą odstąpić również z wykorzystaniem formularza internetowego dostępnego pod adresem http://www.veltini.pl/zwroty.

VIII. Dostawa

 1. Usługodawca dostarcza zamówione Towary transportem własnym, poprzez specjalistyczne firmy przewozowe (kurierskie) lub Pocztę Polską. Wyboru sposobu dostawy spośród oferowanych dokonuje Klient w trakcie składania Zamówienia. Klient może również odebrać zamówiony Towar osobiście lub za pośrednictwem upoważnionych przez siebie osób.
 2. Koszty dostawy Towaru lub jego wielokrotności są wskazane na stronie http://www.veltini.pl/cennik-dostaw oraz podane podczas procesu składania Zamówienia. W przypadku składania Zamówienia na różnorodne Towary poprzez Formularz Zamówienia, koszty dostawy obliczane są automatycznie i są widoczne w Formularzu Zamówienia, zaś dla Zamówień składanych telefonicznie lub z wykorzystaniem poczty elektronicznej koszty dostawy Towarów będą wyraźnie podane w trakcie rozmowy telefonicznej lub w wiadomości email wysłanej Klientowi.
 3. Koszt dostawy Towaru ponosi Klient.
 4. Koszty dostawy zależą od wybranego przez Klienta sposobu dostawy oraz formy płatności za złożone Zamówienie. Każdorazowo informacje te są podane na stronie Sklepu Internetowego.
 5. Dostępność Towaru oraz termin realizacji Zamówienia na dany Towar widoczne się każdorazowo na stronie Sklepu Internetowego z opisem szczegółowym danego Towaru. W innym wypadku dostawa Zamówienia złożonego przez Klienta zostanie zrealizowana w terminie nie dłuższym niż 21 dni.
 6. Usługodawca zobowiązuje się dostarczyć Towar wolny od wad.
 7. Zgodnie z art. 545 § 2 Kodeksu cywilnego w razie dostawy Towaru za pośrednictwem przewoźnika Klient obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju oraz dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika, w przypadku ubytku lub uszkodzenia Towaru.
 8. W przypadku dostawy poza obszar celny Unii Europejskiej Klient może ponieść inne, dodatkowe koszty związane z tzw. długiem celnym, a więc obowiązkiem uiszczenia należności przywozowych przez Klienta, związanych z importerem danego Towaru. Wysokość tych opłat zależna jest od lokalnych krajowych regulacji prawnych.

IX. Płatność

 1. Usługodawca może udostępnić Klientowi następujące sposoby płatności:
  1. przelew bankowy na konto(a);
  2. system płatności elektronicznych PayPal;
  3. płatność za pobraniem (przy dostawie Towaru);
  4. płatność gotówką przy odbiorze osobistym Towaru;
 2. Informacje szczegółowe o dostępnych sposobach płatności dostepne są pod adresem http://www.veltini.pl/formy-platnosci. Wyboru sposobu płatności dokonuje Klient, w trakcie składania Zamówienia.
 3. W wypadku wyboru sposobu płatności innego niż za pobraniem lub gotówką przy odbiorze osobistym, Klient obowiązany jest dokonać płatności w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży,  chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej.
 4. W wypadku Klientów nie będących konsumentami Usługodawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości lub części za złożone Zamówienie.

X. Gwarancja na Towar

 1. Usługodawca, jako producent lub upoważniony przedstawiciel producenta w rozumieniu odrębnych przepisów prawa polskiego, w szczególności ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych wraz z późniejszymi zmianami oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. , udziela gwarancji  na każdy Towar oznaczony marką handlową "ESSENTE", co do jego dobrej jakości i wykonania oraz gwarantuje jego przydatność do zastosowania zgodnego z jego przeznaczeniem.
 2. Usługodawca może oferować następujące rodzaje gwarancji:
  1. gwarancja typu in home - istotne naprawy gwarancyjne Towaru (jego części) odbywają się w miejscu instalacji Towaru (lokal Klienta), poprzez autoryzowany serwis Usługodawcę oraz na jego koszt. Gwarancja ta dotyczy Towarów, które ze względu na ich charakter nie mogą być odesłane w zwykłym trybie do autoryzowanego serwisu Usługodawcę.
  2. gwarancja typu door to door - wadliwy Towar (jego część) odbierany jest od Klienta przez przewoźnika działającego na zlecenie Usługodawcę i przesyłany do autoryzowanego serwisu Usługodawcę w celu dokonania naprawy. Po usunięciu wady Towar jest odsyłany z powrotem do Klienta na wskazany przez niego adres. Towar jest dostarczany do i odbierany z serwisu Usługodawcę oraz naprawiany na jego koszt. .
 3. Okres gwarancji oraz jej typ dla danego Towaru jest każdorazowo określony w jego opisie szczegółowym.
 4. Okres gwarancji liczony jest od dnia dostawy Towaru do Klienta.
 5. Gwarancja na Towar jest udzielana na piśmie, Klient otrzymuje wraz z zakupionym Towarem kartę gwarancyjną, w której podane są szczegółowe warunki gwarancji udzielanej na Towar przez Usługodawcę.
 6. Gwarancja obejmuje wyłącznie wady fizyczne zakupionego Towaru, które ujawnią się w okresie gwarancji, z zastrzeżeniem warunków udzielonych w gwarancji i z wyłączeniem wad powstałych na skutek nieprzestrzegania przez Klienta zasad montażu, użytkowania i konserwacji, podanych w instrukcji Towaru i karcie gwarancyjnej. .
 7. Gwarancja udzielona przez Usługodawcę obejmuje wyłącznie obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
 8. Gwarancja udzielona przez Usługodawcę na sprzedany Towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Klienta wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

XI. Reklamacje

 1. Reklamacje z tytułu rękojmi za Towar określony w Umowie Sprzedaży.
  1. Usługodawca jest odpowiedzialny względem Klienta będącego Konsumentem za wady fizyczne lub prawne Towaru (rękojmia) określonego w Umowie Sprzedaży, na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym oraz innych przepisach prawa polskiego.
  2. Usługodawca rozpatruje reklamacje z tytułu rękojmi bezzwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty jej złożenia przez Klienta. Odpowiedź Usługodawcę w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres lub w inny wybrany przez Klienta sposób.
  3. Usługodawca informuje, że w przypadku Towarów objętych także gwarancją producenta uprawnienia z tego tytułu należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w karcie gwarancyjnej załączonej przez producenta Towaru.
 2. Reklamacje z tytułu gwarancji udzielonej przez Usługodawcę na Towar.
  1. W przypadku posiadania przez Klienta gwarancji na Towar, o której mowa w cz. X ,,Gwarancja na Towar", uprawniony jest on do składania reklamacji z tytułu udzielonej gwarancji.
  2. Reklamacje z tytułu gwarancji należy składać zgodnie z warunkami i na zasadach określonych w karcie gwarancyjnej, wydanej wraz z Towarem.
  3. Reklamacje z tytułu gwarancji mogą być składane wyłącznie w okresie ochrony gwarancyjnej udzielonej na dany Towar.
  4. Reklamacje z tytułu gwarancji udzielonej przez Usługodawcę rozpatrywane są zwyczajowo w terminie 2 dni roboczych, nie później jednak niż w terminie 14 dni.
  5. Uznane przez Usługodawcę z tytułu gwarancji wady Towaru lub jego części zostaną usunięte maksymalnie w ciągu 14 dni, licząc od dnia uznania zgłoszenia reklamacyjnego.
 3. Wybór podstawy prawnej reklamacji (rękojmia albo gwarancja, o ile została udzielona) przysługuje Klientowi.
 4. Reklamacje związane z funkcjonowaniem Serwisu Internetowego oraz świadczonymi Usługami Elektronicznymi.
  1. W przypadku nieprawidłowości, usterek bądź przerw w funkcjonowaniu Serwisu Internetowego lub nieprawidłowości w zakresie Usług Elektronicznych Klient jest uprawniony do złożenia reklamacji.
  2. Reklamacje, o których mowa powyżej, mogą być wnoszone w terminie 30 dni, licząc od dnia w którym wystąpiły uzasadnione nieprawidłowości.
  3. Reklamacje związane z funkcjonowaniem Serwisu Internetowego oraz świadczonymi Usługami Elektronicznymi zostaną rozpatrzone bezzwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni. Odpowiedź Usługodawcę w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Klienta podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Klienta sposób.
 5. Reklamacje, o których mowa w cz. XI ust. 1,2 oraz 4 oraz inne (np. dotyczący dostawy Towaru) można składać pisemnie na adres siedziby Usługodawcę podany w ust. 1 cz. I ,,Definicje" lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. W treści reklamacji Klient powinien podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w przypadku Towaru powinien podać w szczególności nazwę lub model Towaru, opis niezgodności Towaru z umową lub wady fizycznej Towaru, datę i miejsce nabycia Towaru. Reklamacja powinna zawierać również oznaczenie Klienta (imię i nazwisko, adresy do doręczeń, adres poczty elektronicznej).
 6. Reklamacje z tytułu udzielonej przez Usługodawcę gwarancji mogą być wnoszone również poprzez aplikację internetową dostępną pod adresem www.veltini.pl/serwis-online.
 7. Składając reklamację z tytułu gwarancji Klient obowiązany jest załączyć kopię karty gwarancyjnej wraz z dowodem zakupu.

XII. Ochrona danych osobowych

 1. Usługodawca oświadcza, iż jest administratorem danych osobowych Klienta w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO).
 2. Cele gromadzenia, zasady przetwarzania oraz ochrony danych osobowych Klientów określa Polityka Prywatności Serwisu Internetowego.
 3. Polityka Prywatności stanowi integralny załącznik do niniejszego Regulaminu.
 4. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w niniejszym Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej skutkuje niemożliwością zawarcia tejże umowy. Dane niezbędne do zawarcia Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej wskazane są także każdorazowo na stronie Serwisu lub Sklepu Internetowego, w szczególności w trakcie składania Zamówienia.

XIII. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Klient, będący Konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  1. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży.
  2. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Usługodawcą.
  3. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Konsumentem a Usługodawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
  4. Od 15 lutego 2016 r. istnieje możliwość pozasądowego rozwiązywania sporów między konsumentami a przedsiębiorcami, drogą elektroniczną, za pośrednictwem platformy internetowej ODR Unii Europejskiej. Platforma umożliwia dochodzenie roszczeń wynikających z internetowych umów sprzedaży lub umów o świadczenie usług (w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE), zawieranych między konsumentami mieszkającymi w UE, a przedsiębiorcami mającymi siedzibę w UE. Platforma jest dostępna pod linkiem https://ec.europa.eu/consumers/odr.
 2. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi: https://www.uokik.gov.pl i https://www.konsument.gov.pl.

XIV. Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Klienta, będącego jednocześnie Konsumentem, przysługujących mu na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.
 3. Spory powstałe pomiędzy Usługodawcą a Klientem, który jest jednocześnie Konsumentem zostają poddane właściwym sądom powszechnym. Spory powstałe pomiędzy Usługodawcą a Klientem, który nie jest jednocześnie Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.
 4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 28.05.2018 r.